GIẢI THƯỞNG

Tiêu chí trao giải:

Danh sách bình chọn gần đúng nhất với kết quả của giải Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất và có thời gian bình chọn sớm nhất

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH