DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CBTT 2020

IR Awards ghi nhận những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố những doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo kết quả khảo sát (link báo cáo)

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN