KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Khảo sát hoạt động công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán năm 2022 được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Thực hiện khảo sát đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. Căn cứ thực hiện khảo sát như sau:

- Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020

- Các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN