Tiêu chí top 10

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Thuộc danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2024.

CỔ PHIẾU

1. Thanh khoản cổ phiếu tốt: Căn cứ vào giá trị giao dịch khớp lệnh cổ phiếu bình quân.

2. Thu hút được nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bình quân trên 10% đối với Large Cap, trên 5% đối với Mid Cap và trên 0% đối với Small & Micro Cap).

3. Trạng thái giao dịch tốt: Chứng khoán không bị rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch; cổ phiếu không thuộc diện hủy niêm yết.

MINH BẠCH TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo tài chính soát xét bán niên được chấp thuận toàn phần.

2. Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm không chênh lệch quá 5% so với chưa kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính tất cả các kỳ được công bố đầy đủ thành phần.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

1. Không rơi vào trường hợp ĐHĐCĐ thường niên bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Tuân thủ quy định về quản trị công ty.

2. Tuân thủ quy định về cổ tức.

3. Tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

4. Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan đúng quy định.

5. Báo cáo quản trị doanh nghiệp đầy đủ thông tin và công bố kịp thời.

6. Báo cáo thường niên đầy đủ thông tin và công bố kịp thời.

7. Có thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (Large Cap, Mid Cap).

8. Có báo cáo phát triển bền vững/ESG.

CÁC YẾU TỐ KHÁC

Hội đồng Bình chọn thực hiện xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Giới thiệu top 10

HIỆN TẠI CHƯA CÓ KẾT QUẢ TOP 10

12345
678910
12345
678910

12345
678910
12345
678910

Top các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất, là ứng viên cho vòng Bình chọn IR theo từng nhóm vốn hóa (Financial Large Cap/Non-Financial Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) sẽ được công bố vào tháng 07/2024.


Vòng Bình chọn IR sẽ diễn ra vào tháng 07 - 08/2024 với hai hạng mục bình chọn: Nhà đầu tư yêu thích nhất & Định chế tài chính đánh giá cao nhất.


Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn