TIÊU CHÍ TOP 15

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Thuộc danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021.

MINH BẠCH TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm được chấp thuận toàn phần.

2. Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm không chênh lệch quá 5% so với chưa kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính tất cả các kỳ được công bố đầy đủ thành phần.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Không bị Cơ quan quản lý nhắc nhở về quản trị công ty.

2. Báo cáo quản trị doanh nghiệp và Báo cáo thường niên có đầy đủ các nội dung và công bố thông tin kịp thời.

3. Tuân thủ quy định về cổ tức.

4. Tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

1. Tài liệu cho từng vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên cần được công bố đầy đủ (bao gồm cả trước và sau kỳ Đại hội được diễn ra).

2. Không rơi vào trường hợp ĐHĐCĐ thường niên bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

CỔ PHIẾU

1. Thanh khoản tốt: Căn cứ vào giá trị giao dịch khớp lệnh cổ phiếu bình quân.

2. Thu hút nhà đầu tư nước ngoài: Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bình quân từ 5% trở lên.

3. Trạng thái giao dịch tốt: Chứng khoán không bị rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch; cổ phiếu không thuộc diện hủy niêm yết.

CÁC YẾU TỐ KHÁC

Hội đồng Bình chọn thực hiện xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

GIỚI THIỆU TOP 15

TOP 15 doanh nghiệp niêm yết thuộc ba nhóm vốn hóa (Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap) là ứng viên của vòng Bình chọn IR.
Bình chọn IR được thực hiện song song hai hạng mục: Nhà đầu tư bình chọn & Định chế tài chính đánh giá

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN