DNNY THUỘC DANH SÁCH THAM GIA BÌNH CHỌN IR AWARDS 2017

Danh sách doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí sau của Điều lệ:

- Đạt Chuẩn Công bố thông tin tại Bước 1.

- Đáp ứng Bộ tiêu chí Bình chọn IR AWARDS 2017 tại Bước 2.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH