45 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THAM GIA BÌNH CHỌN IR AWARDS 2020

Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards là Top 45 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn công bố thông tin 2020 thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn, tương ứng với 15 doanh nghiệp trong mỗi nhóm vốn hóa.

Tiêu chí xét chọn: Theo Quy chế IR Awards 2020 (Quy chế).

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN