TIÊU CHÍ TOP 15

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Thuộc danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ: Căn cứ Thông tư 203/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/12/2015 và Thông tư 120/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 (thay thế Thông tư 203/2015/TT-BTC).

2. Tuân thủ quy định về cổ tức: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.

3. Không bị nhắc nhở về quản trị công ty.

4. Không rơi vào trường hợp ĐHĐCĐ thường niên bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

CÁC YẾU TỐ KHÁC

1. Trường hợp xuất hiện mâu thuẫn lớn giữa các nhóm cổ đông, HĐQT, Ban điều hành (đã có nhiều phương tiện truyền thông phản ánh) thì Hội đồng Bình chọn thực hiện xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

CỔ PHIẾU

1. Thanh khoản tốt: Căn cứ vào giá trị giao dịch khớp lệnh cổ phiếu bình quân.

2. Thu hút nhà đầu tư nước ngoài: Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bình quân từ 5% trở lên.

3. Chứng khoán không bị rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt.

4. Cổ phiếu đang niêm yết tại ngày mở bình chọn và không có thông báo hủy niêm yết trong vòng 03 tháng (trừ trường hợp hủy niêm yết để chuyển sàn qua HOSE/HNX).

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM

1. Lợi nhuận không chênh lệch trên 5% so với chưa kiểm toán

2. Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần

3. Cổ phiếu đang niêm yết tại ngày mở bình chọn và không có thông báo hủy niêm yết trong vòng 03 tháng (trừ trường hợp hủy niêm yết để chuyển sàn qua HOSE/HNX).

GIỚI THIỆU TOP 15

12345
678910
1112131415
12345
678910
1112131415
12345
678910
1112131415

TOP 15 doanh nghiệp niêm yết thuộc ba nhóm vốn hóa (Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap) là ứng viên của vòng Bình chọn IR.
Bình chọn IR được thực hiện song song hai hạng mục: Nhà đầu tư bình chọn & Định chế tài chính đánh giá

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN