Liên hệ

Trong trường hợp Doanh nghiệp, Quý nhà đầu tư có thắc mắc về cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn Vietstock
  • Mr. Nguyễn Quang Minh
  • Điện thoại : 028 3848 7238 (110)
  • Email : tv@vietstock.vn

Phòng Dữ liệu Vietstock
  • Ms. Bạch Trần Minh Hằng
  • Điện thoại : 028 3848 7238 (105)
  • Email : dl@vietstock.vn

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN