QUY CHẾ IR AWARDS 2021

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các khái niệm

1.1 Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, có tên đầy đủ là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất, được tổ chức hằng năm. Chương trình do Công ty cổ phần Tài Việt (Vietstock) và Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) phối hợp tổ chức. Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi), cơ quan ngôn luận chính thức của VAFE, sẽ đại diện VAFE để triển khai các công việc cụ thể.

1.2 Hội đồng Bình chọn của Chương trình IR Awards do Vietstock và VAFE thành lập. Thành viên trong Hội đồng Bình chọn là các học giả, chuyên gia có uy tín. Hội đồng Bình chọn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Chương trình IR Awards.

1.3 Định chế tài chính là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.4 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) là doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên các Sở giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam.

1.5 Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) là trách nhiệm về quản trị chiến lược, kết hợp giữa tài chính, truyền thông, tiếp thị và tuân thủ luật chứng khoán, nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa một công ty, cộng đồng tài chính và các thành phần khác, góp phần ở giai đoạn chốt chặn cuối cùng để chứng khoán của công ty đạt được mức định giá hợp lý (Theo NIRI 2003).

1.6 Công bố thông tin (CBTT) là hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành.

1.7 Large Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, nhóm này được định nghĩa là tập hợp các doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa thị trường lớn hơn 10,000 tỷ đồng.

1.8 Mid Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa trung bình trên thị trường chứng khoán. Nhóm này được định nghĩa là tập hợp các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường từ 1,000 tỷ đến 10,000 tỷ đồng.

1.9 Small & Micro Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa nhỏ và rất nhỏ trên thị trường chứng khoán. Nhóm này được định nghĩa là tập hợp các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường nhỏ hơn 1,000 tỷ đồng.

Điều 2. Giới thiệu về Chương trình

2.1 Thông tin cơ bản về Chương trình:

● Tên đầy đủ: Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất

● Tên rút gọn: Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất

● Tên tiếng Anh: IR Awards

● Website: www.ir.vietstock.vn

● Email: ir@vietstock.vn

● Biểu tượng:

2.2 Hoạt động của Chương trình: Chương trình IR Awards thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho chu kỳ 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

(a) Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

(b) Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức lễ vinh danh TOP 3 các doanh nghiệp dẫn đầu.

2.3 Phạm vi đánh giá: Đánh giá hoạt động IR thông qua hệ thống các bộ tiêu chí do Hội đồng Bình chọn cụ thể hóa cho các yêu cầu sau:

(a) Truyền thông tài chính hiệu quả: Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường.

(b) Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác.

(c) Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

Điều 3. Mục đích của Chương trình

3.1 Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR.

3.2 Cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.3 Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư.

Điều 4. Cơ quan thường trực

Cơ quan thường trực là Hội đồng Bình chọn do Vietstock và VAFE chỉ định và đề cử.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

Điều 5. Đối tượng tham gia

Doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 6. Hạng mục công nhận kết quả

6.1 Hạng mục Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (hay còn gọi là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin).

6.2 Hạng mục Nhà đầu tư yêu thích nhất:

(a) Top 3 Doanh nghiệp Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

(b) Top 3 Doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

(c) Top 3 Doanh nghiệp Small & Micro Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

6.3 Hạng mục Định chế tài chính đánh giá cao nhất:

(a) Top 3 Doanh nghiệp Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

(b) Top 3 Doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

(c) Top 3 Doanh nghiệp Small & Micro Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

Điều 7. Hình thức công nhận kết quả và danh hiệu

7.1 Công bố rộng rãi ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn, tại website của Chương trình, hiệp hội VAFE, tạp chí điện tử FiLi, cổng thông tin tài chính trực tuyến Vietstock và các cơ quan truyền thông báo chí khác.

7.2 Giấy chứng nhận danh hiệu từ Chương trình.

7.3 Kỷ niệm chương IR Awards từ Chương trình.

Điều 8. Quyền lợi của đối tượng tham gia và được công nhận

8.1 Được nhận Giấy chứng nhận danh hiệu.

8.2 Được quyền sử dụng biểu tượng Chương trình IR Awards gắn liền với danh hiệu được công nhận của Chương trình trong các hoạt động tiếp thị của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

8.3 Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích truyền thông của Chương trình IR Awards.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN

Điều 9. Quy trình thực hiện
Điều 10. Tiêu chí Khảo sát công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 là doanh nghiệp niêm yết đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

10.1 Đối tượng: Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020.

10.2 Kỳ khảo sát:

(a) Khảo sát công bố thông tin thuộc giai đoạn từ 01/05/2020 đến 30/04/2021.

(b) Thời điểm ghi nhận thông tin đã công bố:

● Doanh nghiệp công bố thông tin: Thời điểm xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, không thực hiện gỡ bỏ hay gian lận.

● Các văn bản/thông báo về xử phạt: Thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố,… của cơ quan chức năng.

10.3 Căn cứ thực hiện:

● Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (áp dụng với các công bố thông tin thuộc năm tài chính 2020).

● Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 (thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (áp dụng với các công bố thông tin thuộc năm tài chính 2021).

● Quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động công bố thông tin và xử phạt vi phạm về công bố thông tin.

10.4 Phạm vi thực hiện: Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thuộc các nhóm dưới

● Báo cáo tài chính (BCTC): Quý 2/2020, quý 3/2020, quý 4/2020, quý 1/2021, soát xét bán niên 2020, kiểm toán năm 2020.

● Báo cáo thường niên (BCTN): Năm 2020.

● Báo cáo quản trị (BCQT): Bán niên năm 2020, năm 2020.

● Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/2021.

● Thông báo vi phạm về công bố thông tin của doanh nghiệp.

● Thông báo vi phạm về công bố thông tin đối với giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên có liên quan.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỜI HẠN
THỜI HẠN
(được gia hạn)

Báo cáo tài chính Q2/2020
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (gia hạn)

20/07/2020

30/07/2020

Báo cáo tài chính soát xét 6T/2020
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (gia hạn)
● 5 ngày kể từ ngày kiểm toán ký báo cáo nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý

14/08/2020

29/08/2020

Báo cáo tài chính Q3/2020
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (gia hạn)

20/10/2020

30/10/2020

Báo cáo tài chính Q4/2020
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (gia hạn)

20/01/2021

30/01/2021

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020
● 10 ngày kể từ ngày kiểm toán ký báo cáo
● 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm
● 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm (gia hạn)

31/03/2021

10/04/2021

Báo cáo tài chính Q1/2021
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (nếu là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên)

20/04/2021

30/04/2021

Báo cáo quản trị 6T/2020
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo

30/07/2020

Báo cáo quản trị 2020
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo

30/01/2021

Báo cáo thường niên 2020
● 20 ngày sau ngày công bố BCTC năm kiểm toán
● 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm

30/04/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
● Tài liệu: Chậm nhất 10 ngày trước ngày họp
● Biên bản và Nghị quyết: Trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện

(Khảo sát các doanh nghiệp họp ĐHĐCĐ sau 01/05/2020)

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
● Tài liệu: Chậm nhất 21 ngày trước ngày họp
● Biên bản và Nghị quyết: Trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện
● Họp trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (gia hạn không quá 6 tháng)

30/04/2021

30/06/2021

Điều 11. Tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards

Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards là Top 15 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap) đạt Chuẩn công bố thông tin 2021 thỏa mãn tất cả tiêu chí xét chọn, tương ứng với tổng cộng 45 doanh nghiệp thuộc ba nhóm vốn hóa.

11.1 Đối tượng: Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021.

11.2 Kỳ xét chọn: Từ 01/05/2020 đến 30/04/2021.

11.3 Tiêu chí xét chọn: Đang cập nhật…

Điều 12. Tiêu chí và phương thức bình chọn đại chúng

12.1 Đối tượng được bình chọn: 45 Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards 2021 được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

12.2 Đối tượng thực hiện bình chọn: Bình chọn công khai dành cho nhà đầu tư đại chúng.

12.3 Địa chỉ bình chọn trực tuyến: https://ir.vietstock.vn.

12.4 Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7.

12.5 Phương thức bình chọn: Nhà đầu tư bình chọn Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR năm 2021 tốt nhất (kỳ từ 01/05/2020 - 30/04/2021) theo từng nhóm vốn hóa.

(a) Việc bình chọn được thực hiện độc lập đối với 03 nhóm doanh nghiệp được chia theo vốn hóa là Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap.

(b) Mỗi nhà đầu tư được tham gia bình chọn 01 (một) lần duy nhất.

(c) Tùy ý tham gia bình chọn theo nhóm vốn hóa quan tâm (có thể bình chọn tại một hoặc nhiều nhóm vốn hóa khác nhau).

(d) Tại mỗi nhóm vốn hóa, thực hiện bình chọn tối đa 03 (ba) mã chứng khoán.

12.6 Tiêu chí bình chọn: Mức độ hài lòng của bản thân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp trong năm 2021 (kỳ từ 01/05/2020 - 30/04/2021).

(a) Bạn đánh giá cao về hoạt động quan hệ nhà đầu tư đại chúng của doanh nghiệp. Bạn có thể dễ dàng thu thập được thông tin cần thiết từ các phương tiện truyền thông tài chính và website doanh nghiệp.

(b) Tài liệu cổ đông, báo cáo tài chính và các công bố thông tin của doanh nghiệp minh bạch, đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư.

(c) Ban lãnh đạo có năng lực quản trị doanh nghiệp và độ uy tín cao, giữ đúng cam kết với nhà đầu tư, tạo được sự bình đẳng giữa các cổ đông.

12.7 Xác định kết quả:

(a) Điểm bình chọn của một doanh nghiệp là tổng số lượt bình chọn đại chúng hợp lệ.

(b) Top 3 doanh nghiệp niêm yết theo mỗi nhóm vốn hóa có điểm bình chọn cao nhất, có quan tâm đến Chương trình, cổ phiếu đang niêm yết và không có thông báo hủy niêm yết trong vòng 03 tháng (trừ trường hợp hủy niêm yết để chuyển sàn sang HOSE/HNX) tính đến ngày tổ chức buổi lễ vinh danh, sẽ được công nhận kết quả theo quy định tại Khoản 6.2 thuộc Quy chế này.

Điều 13. Tiêu chí và phương thức đánh giá từ định chế tài chính

13.1 Đối tượng được đánh giá: 45 Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards 2021 được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

13.2 Đối tượng thực hiện đánh giá: Định chế tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam là Thành viên Hội đồng Bình chọn.

13.3 Địa chỉ đánh giá trực tuyến: https://ir.vietstock.vn.

13.4 Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7.

13.5 Phương thức đánh giá:

(a) Chấm điểm theo Bộ tiêu chí được xác định tại Khoản 13.6 của điều này.

(d) Chấm điểm đầy đủ tất cả 06 (sáu) nhóm tiêu chí/doanh nghiệp.

(e) Trường hợp ngoại trừ: Không thực hiện chấm điểm các doanh nghiệp có liên quan, cụ thể là: (1) Bản thân doanh nghiệp; (2) Công ty mẹ; (3) Công ty con và liên doanh liên kết.

13.6 Thang điểm cho mỗi tiêu chí đánh giá: Từ 1 đến 10.

KémYếuTrung bìnhKhá tốtXuất sắc
12345678910

13.7 Tiêu chí đánh giá: Đang cập nhật…

13.8 Xác định kết quả:

(a) Điểm đánh giá của một doanh nghiệp là điểm trung bình cộng từ đánh giá hợp lệ của tất cả các định chế tài chính.

(b) Top 3 doanh nghiệp niêm yết theo mỗi nhóm vốn hóa có điểm đánh giá cao nhất, có quan tâm đến Chương trình, cổ phiếu đang niêm yết và không có thông báo hủy niêm yết trong vòng 03 tháng (trừ trường hợp hủy niêm yết để chuyển sàn sang HOSE/HNX) tính đến ngày tổ chức buổi lễ vinh danh, sẽ được công nhận kết quả theo quy định tại Khoản 6.3 của Quy chế này.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN