THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

Các định chế tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam là Thành viên Hội đồng Bình chọn IR Awards 2020.

Thời gian mở hệ thống đánh giá IR: Từ ngày 25/06/2020 – 14/07/2020.

Phương thức và tiêu chí đánh giá: Theo Quy chế IR Awards 2020 (Quy chế).

Hạng mục vinh danh:

  1. Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất năm 2020.

  2. Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất năm 2020.

  3. Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất năm 2020.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN