10 NĂM IR AWARDS

Chung tay vì thị trường chứng khoán
Minh bạch – Công bằng

Cải thiện về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư

Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR

TIN TỨC

KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN

IR Awards ghi nhận những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố những doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

BÌNH CHỌN IR

45 Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

IR AWARDS 2020

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất, được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động IR của các doanh nghiệp niêm yết, bao gồm thống kê khảo sát thực tế về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, mở bình chọn IR dành cho cộng đồng nhà đầu tư và hệ thống đánh giá chuyên môn IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

IR LÀ VIẾT TẮT CỦA INVESTOR RELATIONS

IR VÀ TỐI ĐA HOÁ

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) là hoạt động thuộc về quản trị chiến lược, kết hợp giữa tài chính, truyền thông, tiếp thị và tuân thủ luật chứng khoán, nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa một công ty, cộng đồng tài chính và các thành phần khác, góp phần ở giai đoạn chốt chặn cuối cùng để chứng khoán của công ty đạt được mức định giá hợp lý (Theo NIRI).

HÌNH ẢNH

VIDEO

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN