GIỚI THIỆU

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Bình chọn công khai dành cho nhà đầu tư đại chúng

GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN

Dành cho những người bình chọn chính xác nhất

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Mở bình chọn đại chúng từ ngày 20/07-08/08/2021

HẠNG MỤC VINH DANH

Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất

BỘ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN ĐẠI CHÚNG

1. Doanh nghiệp minh bạch hoạt động. Thông tin định kỳ và thông tin bất thường do doanh nghiệp công bố có tính chính xác cao, đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư; đảm bảo cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.

2. Doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt, tạo được nhận diện thương hiệu rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thu thập được thông tin cần thiết từ các phương tiện truyền thông tài chính và website doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, công khai các lợi ích liên quan và không tư lợi cá nhân.

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN IR

Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap) được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm được công bố tại Lễ Vinh danh IR Awards.

BÌNH CHỌN NGAY

CÁC LOẠI BÌNH CHỌN
Việc bình chọn được thực hiện độc lập đối với 03 nhóm doanh nghiệp là Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap

● Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

● Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

● Top 3 Doanh nghiệp niêm yết (Small & Micro Cap) có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2021

HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

● Mỗi nhà đầu tư được tham gia bình chọn 01 lần duy nhất.

● Nhà đầu tư tùy ý tham gia bình chọn đối với 1 hoặc nhiều nhóm vốn hóa mà mình quan tâm.

● Tại mỗi nhóm vốn hóa, thực hiện bình chọn tối đa 03 (ba) mã chứng khoán.

BÌNH CHỌN NGAY TOP 3 IR AWARDS 2021
Kỳ Bình chọn IR: 01/05/2020 - 30/05/2021

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN