Giới thiệu

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Bình chọn công khai dành cho nhà đầu tư đại chúng

GIẢI THƯỞNG BÌNH CHỌN

Dành cho những người bình chọn chính xác nhất

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Hệ thống bình chọn được mở từ ngày 20/07/2023 - 03/08/2023.

HẠNG MỤC VINH DANH

Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

BỘ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN ĐẠI CHÚNG

1. Doanh nghiệp minh bạch hoạt động. Thông tin định kỳ và thông tin bất thường do doanh nghiệp công bố có tính chính xác cao, đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư; đảm bảo cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.

2. Doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt, tạo được nhận diện thương hiệu rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thu thập được thông tin cần thiết từ các phương tiện truyền thông tài chính và website doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, công khai các lợi ích liên quan và không tư lợi cá nhân.

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN IR

Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm được công bố tại Lễ Vinh danh IR Awards.

Bình chọn ngay

CÁC LOẠI BÌNH CHỌN
Việc bình chọn được thực hiện độc lập đối với 03 nhóm doanh nghiệp là Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap

● Top 3 Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023

● Top 3 Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023

● Top 3 Small & Micro Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023

HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

● Mỗi nhà đầu tư được tham gia bình chọn 01 lần duy nhất.

● Nhà đầu tư tùy ý tham gia bình chọn đối với 1 hoặc nhiều nhóm vốn hóa mà mình quan tâm.

● Tại mỗi nhóm vốn hóa, thực hiện bình chọn tối đa 03 (ba) mã chứng khoán.

BÌNH CHỌN NGAY TOP 3 IR AWARDS 2023

● Kỳ Bình chọn IR 2023 tương ứng với giai đoạn từ 01/05/2022 đến 30/04/2023.

● Mở Bình chọn IR 2023 từ 09h00 ngày 20/07/2023 đến 09h00 ngày 03/08/2023.

Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn