Hạng mục định chế tài chính đánh giá

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Định chế tài chính trong nước và quốc tế là thành viên hội đồng bình chọn

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá được quy định tại quy chế chương trình

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Hệ thống chấm điểm được mở từ ngày 20/07/2023 - 03/08/2023.

HẠNG MỤC VINH DANH

Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ IR

1. Chất lượng công bố thông tin

2. Website IR/quan hệ cổ đông

3. Truyền thông tài chính

4. Quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR

5. Phát hành cổ phần thành công (nếu có)

6. Sự kiện IR

7. Công tác IR với định chế tài chính

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ IR

Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm được công bố tại Lễ Vinh danh IR Awards.

Thành viên hội đồng bình chọn

Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn