Vinh danh doanh nghiệp niêm yết

Công bố thông tin | Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023

Bình chọn IR | Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2023

Bình chọn IR | Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023

Giải thưởng cho người bình chọn

TIÊU CHÍ TRAO GIẢI

1. Bình chọn gần đúng nhất với kết quả Top 3 Large Cap/Mid Cap/Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất

2. Thời gian bình chọn của bạn sớm nhất (Là tiêu chí xét bổ sung khi nhiều người tham gia có kết quả ngang nhau)

3. Bình chọn của bạn hợp lệ (Không vi phạm các quy định theo Quy chế)

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
ĐANG CẬP NHẬT

Đơn vị tổ chức

Hội đồng bình chọn