QUY CHẾ IR AWARDS 2022

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các khái niệm

1.1 Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, có tên đầy đủ là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất, được tổ chức hằng năm. Chương trình do Công ty cổ phần Tài Việt (Vietstock) và Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) phối hợp tổ chức. Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi), cơ quan ngôn luận chính thức của VAFE, sẽ đại diện VAFE để triển khai các công việc cụ thể.

1.2 Hội đồng Bình chọn của Chương trình IR Awards do Vietstock và VAFE thành lập. Thành viên trong Hội đồng Bình chọn là các học giả, chuyên gia có uy tín. Hội đồng Bình chọn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Chương trình IR Awards.

1.3 Định chế tài chính là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.4 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) là doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên các Sở giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam.

1.5 Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) là trách nhiệm về quản trị chiến lược, kết hợp giữa tài chính, truyền thông, tiếp thị và tuân thủ luật chứng khoán, nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa một công ty, cộng đồng tài chính và các thành phần khác, góp phần ở giai đoạn chốt chặn cuối cùng để chứng khoán của công ty đạt được mức định giá hợp lý (Theo NIRI 2003).

1.6 Công bố thông tin (CBTT) là hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành.

1.7 Large Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, nhóm này được định nghĩa là tập hợp các doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa thị trường lớn hơn 10,000 tỷ đồng.

1.8 Mid Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa trung bình trên thị trường chứng khoán. Nhóm này được định nghĩa là tập hợp các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường từ 1,000 tỷ đến 10,000 tỷ đồng.

1.9 Small & Micro Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa nhỏ và rất nhỏ trên thị trường chứng khoán. Nhóm này được định nghĩa là tập hợp các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường nhỏ hơn 1,000 tỷ đồng.

Điều 2. Giới thiệu về Chương trình

2.1 Thông tin cơ bản về Chương trình:

● Tên đầy đủ: Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất

● Tên rút gọn: Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất

● Tên tiếng Anh: IR Awards

● Website: www.ir.vietstock.vn

● Email: ir@vietstock.vn

● Biểu tượng:

2.2 Hoạt động của Chương trình: Chương trình IR Awards thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho chu kỳ 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

(a) Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

(b) Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức lễ vinh danh TOP 3 các doanh nghiệp dẫn đầu.

2.3 Phạm vi đánh giá: Đánh giá hoạt động IR thông qua hệ thống các bộ tiêu chí do Hội đồng Bình chọn cụ thể hóa cho các yêu cầu sau:

(a) Truyền thông tài chính hiệu quả: Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường.

(b) Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác.

(c) Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

Điều 3. Mục đích của Chương trình

3.1 Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR.

3.2 Cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.3 Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư.

Điều 4. Cơ quan thường trực

Cơ quan thường trực là Hội đồng Bình chọn do Vietstock và VAFE chỉ định và đề cử.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

Điều 5. Đối tượng tham gia

Doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 6. Hạng mục công nhận kết quả

6.1 Hạng mục Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (hay còn gọi là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin).

6.2 Hạng mục Nhà đầu tư yêu thích nhất:

(a) Top 3 Doanh nghiệp Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

(b) Top 3 Doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

(c) Top 3 Doanh nghiệp Small & Micro Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

6.3 Hạng mục Định chế tài chính đánh giá cao nhất:

(a) Top 3 Doanh nghiệp Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

(b) Top 3 Doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

(c) Top 3 Doanh nghiệp Small & Micro Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

Điều 7. Hình thức công nhận kết quả và danh hiệu

7.1 Công bố rộng rãi ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn, tại website của Chương trình, hiệp hội VAFE, tạp chí điện tử FiLi, cổng thông tin tài chính trực tuyến Vietstock và các cơ quan truyền thông báo chí khác.

7.2 Giấy chứng nhận danh hiệu từ Chương trình.

Điều 8. Quyền lợi của đối tượng tham gia và được công nhận

8.1 Được nhận Giấy chứng nhận danh hiệu.

8.2 Được quyền sử dụng biểu tượng Chương trình IR Awards gắn liền với danh hiệu được công nhận của Chương trình trong các hoạt động tiếp thị của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

8.3 Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích truyền thông của Chương trình IR Awards.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN

Điều 9. Quy trình thực hiện
Điều 10. Tiêu chí Khảo sát công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2022 là doanh nghiệp niêm yết đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

10.1 Đối tượng: Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021.

10.2 Kỳ khảo sát:

(a) Khảo sát công bố thông tin thuộc giai đoạn từ 01/05/2021 đến 30/04/2022.

(b) Thời điểm ghi nhận thông tin đã công bố:

● Doanh nghiệp công bố thông tin: Thời điểm xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, không thực hiện gỡ bỏ hay gian lận.

● Các văn bản/thông báo về xử phạt: Thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố,… của cơ quan chức năng.

10.3 Căn cứ thực hiện:

● Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

● Quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động công bố thông tin và xử phạt vi phạm về công bố thông tin.

10.4 Phạm vi thực hiện: Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thuộc các nhóm dưới

● Báo cáo tài chính (BCTC): Quý 2/2021, quý 3/2021, quý 4/2021, quý 1/2022, soát xét bán niên 2021, kiểm toán năm 2021.

● Báo cáo thường niên (BCTN): Năm 2021.

● Báo cáo quản trị (BCQT): Bán niên năm 2021, năm 2021.

● Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): ĐHĐCĐ thường niên năm 2021/2022.

● Thông báo vi phạm về công bố thông tin của doanh nghiệp.

● Thông báo vi phạm về công bố thông tin đối với giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỜI HẠN
THỜI HẠN
(được gia hạn)

Báo cáo tài chính Q2/2021
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (nếu là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên)

20/07/202130/07/2021

Báo cáo tài chính soát xét 6T/2021
● 45 ngày: Kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính
● 60 ngày: kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm (nếu là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên)
● 5 ngày: Kể từ ngày kiểm toán ký báo cáo

14/08/202129/08/2021

Báo cáo tài chính Q3/2021
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (nếu là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên)

20/10/202130/10/2021

Báo cáo tài chính Q4/2021
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (nếu là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên)

20/01/202230/01/2022

Báo cáo tài chính kiểm toán 2021
● 10 ngày: Kể từ ngày kiểm toán ký báo cáo
● 90 ngày: Kể từ ngày kết thúc năm

31/03/202231/03/2022

Báo cáo tài chính Q1/2022
● 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (nếu là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên)

20/04/202230/04/2022

Báo cáo quản trị 6T/2021
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo

30/07/2021

Báo cáo quản trị 2021
● 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo

30/01/2022

Báo cáo thường niên 2021
● 20 ngày sau ngày công bố BCTC năm kiểm toán
● 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm

20/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
● Tài liệu: Chậm nhất 21 ngày trước ngày họp
● Biên bản và Nghị quyết: Trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện

(Khảo sát các doanh nghiệp họp ĐHĐCĐ sau 01/05/2021)

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
● Tài liệu: Chậm nhất 21 ngày trước ngày họp
● Biên bản và Nghị quyết: Trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện
● Họp trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (gia hạn không quá 6 tháng)

30/04/202230/06/2022

Ghi chú: Đối với doanh nghiệp niêm yết có năm tài chính khác với năm dương lịch thì sẽ xét các công bố thông tin thuộc giai đoạn tương ứng từ 01/05/2021 đến 30/04/2022.

Điều 11. Tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards

Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards là Top 15 Doanh nghiệp niêm yết (Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap) đạt Chuẩn công bố thông tin 2022 thỏa mãn tất cả tiêu chí xét chọn, tương ứng với tổng cộng 45 doanh nghiệp thuộc ba nhóm vốn hóa.

11.1 Đối tượng: Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2022.

11.2 Kỳ xét chọn: Từ 01/05/2021 đến 30/04/2022.

11.3 Tiêu chí xét chọn:

(a) Đạt Chuẩn Công bố thông tin theo tiêu chí của Chương trình IR Awards 2022.

(b) Tuân thủ quy định về quản trị công ty.

(c) Tuân thủ quy định về cổ tức.

(d) Tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

(e) Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp đầy đủ thông tin và công bố kịp thời.

(f) Báo cáo thường niên đầy đủ thông tin và công bố kịp thời.

(g) Có thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (áp dụng đối với Large Cap và Mid Cap).

(h) Có báo cáo phát triển bền vững/ESG.

(i) ĐHĐCĐ thường niên không rơi vào trường hợp bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

(j) Báo cáo tài chính kiểm toán năm và báo cáo tài chính soát xét bán niên được chấp thuận toàn phần.

(k) Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm không chênh lệch quá 5% so với chưa kiểm toán.

(l) Báo cáo tài chính tất cả các kỳ được công bố đầy đủ thành phần.

(m) Thanh khoản cổ phiếu tốt (căn cứ vào giá trị giao dịch khớp lệnh cổ phiếu bình quân).

(n) Thu hút được nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bình quân từ 5% trở lên).

(o) Cổ phiếu không bị rơi vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch, hay thuộc diện hủy niêm yết.

(p) Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan đúng quy định.

(q) Các yếu tố khác: Doanh nghiệp xuất hiện mâu thuẫn lớn giữa các nhóm cổ đông/HĐQT/Ban điều hành, khủng hoảng IR, khủng hoảng truyền thông đã có các phương tiện truyền thông báo chí phản ánh và các vấn đề phát sinh trọng yếu khác sẽ được Chương trình xem xét và xác định theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 12. Tiêu chí và phương thức bình chọn đại chúng

12.1 Đối tượng được bình chọn: 45 Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards 2022 được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

12.2 Đối tượng thực hiện bình chọn: Bình chọn công khai dành cho nhà đầu tư đại chúng.

12.3 Địa chỉ bình chọn trực tuyến: https://ir.vietstock.vn

12.4 Thời gian thực hiện: 20 ngày.

12.5 Phương thức bình chọn: Nhà đầu tư bình chọn Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR năm 2022 tốt nhất (kỳ từ 01/05/2021 - 30/04/2022) theo từng nhóm vốn hóa.

(a) Việc bình chọn được thực hiện độc lập đối với 03 nhóm doanh nghiệp được chia theo vốn hóa là Large Cap, Mid Cap, Small & Micro Cap.

(b) Mỗi nhà đầu tư được tham gia bình chọn 01 (một) lần duy nhất.

(c) Tùy ý tham gia bình chọn theo nhóm vốn hóa quan tâm (có thể bình chọn tại một hoặc nhiều nhóm vốn hóa khác nhau).

(d) Tại mỗi nhóm vốn hóa, thực hiện bình chọn tối đa 03 (ba) mã chứng khoán.

12.6 Tiêu chí bình chọn: Mức độ hài lòng của bản thân đối với hoạt động IR của doanh nghiệp trong năm 2022 (kỳ từ 01/05/2021 - 30/04/2022).

(a) Doanh nghiệp minh bạch hoạt động. Thông tin định kỳ và thông tin bất thường do doanh nghiệp công bố có tính chính xác cao, đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư; đảm bảo cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.

(b) Doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt, tạo được nhận diện thương hiệu rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thu thập được thông tin cần thiết từ các phương tiện truyền thông tài chính và website doanh nghiệp.

(c) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, công khai các lợi ích liên quan và không tư lợi cá nhân.

12.7 Xác định kết quả:

(a) Điểm bình chọn của một doanh nghiệp là tổng số lượt bình chọn đại chúng hợp lệ.

(b) Top 3 doanh nghiệp niêm yết theo mỗi nhóm vốn hóa có điểm bình chọn cao nhất, có quan tâm đến Chương trình, cổ phiếu đang niêm yết và không có thông báo hủy niêm yết trong vòng 03 tháng (trừ trường hợp hủy niêm yết để chuyển sàn sang HOSE/HNX) tính đến ngày tổ chức buổi lễ vinh danh, sẽ được công nhận kết quả theo quy định tại Khoản 6.2 thuộc Quy chế này.

(c) Trường hợp loại trừ: Doanh nghiệp xuất hiện mâu thuẫn lớn giữa các nhóm cổ đông/HĐQT/Ban điều hành, khủng hoảng IR, khủng hoảng truyền thông đã có các phương tiện truyền thông báo chí phản ánh và các vấn đề phát sinh trọng yếu khác tính đến ngày tổ chức buổi Lễ Vinh danh sẽ do Chương trình đánh giá và xác định theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 13. Tiêu chí và phương thức đánh giá từ định chế tài chính

13.1 Đối tượng được đánh giá: 45 Doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR Awards 2022 được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

13.2 Đối tượng thực hiện đánh giá: Định chế tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam là Thành viên Hội đồng Bình chọn.

13.3 Địa chỉ đánh giá trực tuyến: https://ir.vietstock.vn

13.4 Thời gian thực hiện: 20 ngày.

13.5 Phương thức đánh giá:

(a) Chấm điểm theo Bộ tiêu chí được xác định tại Khoản 13.7 của điều này.

(d) Chấm điểm đầy đủ tất cả 07 (bảy) nhóm tiêu chí/doanh nghiệp.

(e) Trường hợp ngoại trừ: Không thực hiện chấm điểm các doanh nghiệp có liên quan, cụ thể là: (1) Bản thân doanh nghiệp; (2) Công ty mẹ; (3) Công ty con và liên doanh liên kết.

13.6 Thang điểm cho mỗi tiêu chí đánh giá: Từ 1 đến 10.

KémYếuTrung bìnhKhá tốtXuất sắc
12345678910

13.7 Tiêu chí đánh giá:

(a) Chất lượng hoạt động công bố thông tin (CBTT):

● CBTT đầy đủ, minh bạch và kịp thời (thông tin đầy đủ và có tính liên tục, không mang tính đối phó, không giới hạn CBTT tối thiểu trong hầu hết trường hợp), đảm bảo quyền bình đẳng thông tin giữa các cổ đông.

● Tài liệu ĐHĐCĐ, Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính và các tài liệu cổ đông khác có nội dung đầy đủ và cập nhật mới nhất, trình bày dễ hiểu và cuốn hút người đọc. Thông tin có độ tin cậy cao và có giá trị tham khảo đầu tư tốt.

● Sáng tạo và vượt trội về hình thức trình bày giúp thu hút người đọc/người xem, cung cấp thông tin vượt trội so với quy định và tạo được giá trị gia tăng (ví dụ: Cập nhật định kỳ và công bố thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng/quý, có bản tin IR định kỳ, có phiên bản tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác, báo cáo có tính tương tác...).

(b) Website IR/Quan hệ cổ đông:

● Website IR/Quan hệ cổ đông có sự phân loại nội dung giúp nhà đầu tư dễ dàng trong việc tìm kiếm và tiếp cận các nhóm thông tin cơ bản sau đây: Điều lệ công ty, quy chế công bố thông tin, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS/Ủy ban kiểm toán, bản cáo bạch, báo cáo thường niên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các thông tin phải công bố trên thị trường chứng khoán theo quy định.

● Nhà đầu tư dễ dàng trong việc tìm kiếm và tiếp cận các nhóm thông tin nâng cao và toàn diện như sau: Khái quát về công ty và ngành nghề kinh doanh, mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý, định hướng phát triển; tình hình tài chính; cơ cấu cổ đông, cơ cấu sở hữu; công bố thông tin; lịch sự kiện tài chính/lịch công bố thông tin định kỳ; kết quả kinh doanh theo tháng, giao dịch cổ phiếu, thông tin liên hệ/đóng góp ý kiến tới bộ phận quan hệ cổ đông.

● Website bố trí nội dung hợp lý và giao diện dễ sử dụng, dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin cả trên máy tính lẫn điện thoại, có hiển thị thời gian đăng tải thông tin. Nội dung cập nhật mới nhất, có thể tra cứu dữ liệu quá khứ ít nhất 5 năm. Có phiên bản tiếng Anh, có các thông tin mở rộng như thông tin ngành, cổ phiếu cùng ngành, báo cáo phân tích từ các định chế tài chính, thông tin liên lạc đến các chuyên viên phân tích, các công cụ và tính năng cao cấp khác. Khuyến khích Doanh nghiệp có tài liệu hướng dẫn cụ thể hoặc đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin của cổ đông lớn, người nội bộ, doanh nghiệp…

(c) Truyền thông tài chính:

● Thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ với cộng đồng tài chính. Xây dựng, truyền tải và giúp tạo ra câu chuyện doanh nghiệp hoàn chỉnh xoay quanh giá trị doanh nghiệp. Thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng có tính thống nhất về mặt dữ liệu, nội dung. Phương thức truyền tải thông tin hiệu quả và kịp thời, quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông nhanh chóng và hợp lý.

● Doanh nghiệp tạo dựng được sự hiểu biết rộng rãi với giới tài chính về giá trị doanh nghiệp (giá trị hiện tại lẫn triển vọng tương lai); có được các nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán.

● Doanh nghiệp minh bạch hoạt động. Số lượng và chất lượng thông tin về doanh nghiệp có thể thu thập được thông qua các kênh truyền thông đại chúng và có giá trị sử dụng tốt để phục vụ cho mục tiêu phân tích đầu tư.

(d) Quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR:

● Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, công khai các lợi ích liên quan (ít nhất theo quy định) và không tư lợi cá nhân. Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty/tham gia các chương trình quản trị công ty. Ban lãnh đạo xây dựng được các mối quan hệ đáng tin cậy với các bên tham gia thị trường chứng khoán, đáp ứng những yêu cầu về lòng tin: Trách nhiệm, minh bạch, liêm khiết, khả năng dự báo, tầm nhìn và phát triển bền vững (môi trường, xã hội, cộng đồng).

● Chiến lược IR nhất quán; bộ phận chuyên trách IR nắm rõ nghiệp vụ, tạo được luồng thông tin liên lạc đầy đủ, hiệu quả và phù hợp. Hoạt động IR giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, giá trị thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

● Cơ cấu quản trị hợp lý và hiệu quả, đảm bảo hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, chính sách cổ tức công bằng, phù hợp và nhất quán với năng lực của doanh nghiệp và các kế hoạch tương lai. Quản lý được mức độ gắn kết giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh với các mục tiêu phát triển bền vững (quản lý nguồn nguyên liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, bảo vệ môi trường, chính sách người lao động, trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương...)

(e) Phát hành cổ phần thành công (nếu có):

● Doanh nghiệp tạo được sự tín nhiệm của cổ đông và nhà đầu tư đối với các đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ trong kỳ xét, tỷ lệ phát hành thành công cao (từ 70% trở lên).

● Doanh nghiệp có mục tiêu huy động vốn hợp lý; đồng thời xây dựng được phương án sử dụng vốn minh bạch và khả thi; báo cáo và công bố thông tin về sử dụng vốn đúng quy định.

● Doanh nghiệp có lịch sử sử dụng vốn phát hành thêm hiệu quả trong 3 năm gần nhất.

(f) Sự kiện IR:

● Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hiệu quả: Tài liệu đầy đủ (thông báo mời họp, chương trình, phiếu biểu quyết, tài liệu và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp) được công bố trước 21 ngày để cổ đông có đủ thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định có căn cứ tại cuộc họp. Đại hội tổ chức đúng quy định, chuyên nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các cổ đông; bố trí địa điểm và thời gian hợp lý để các cổ đông tham dự, có tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến là điểm cộng.

● Các sự kiện IR trong kỳ xét như Roadshow, Investor Day, Analyst Day, Brokers Conference… được tổ chức chuyên nghiệp và định kỳ phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng thông tin giữa các cổ đông (cá nhân/tổ chức).

● Mức độ thu hút của nhà đầu tư nước ngoài thông qua gia tăng tỷ lệ sở hữu, thanh khoản giao dịch, chủ động thực hiện hoạt động IR phù hợp với nhà đầu tư nước ngoài. Các sự kiện trên nếu có phiên bản tiếng Anh hoặc có sử dụng tiếng Anh là điểm cộng.

(g) Công tác IR với định chế tài chính:

● Định kỳ tổ chức gặp mặt, trao đổi, tham quan công ty… với các định chế tài chính phù hợp với quy mô của doanh nghiệp. Thông tin về buổi gặp mặt được đăng tải công khai trên website doanh nghiệp. Phương án thu thập, đánh giá ý kiến đóng góp của các cổ đông rõ ràng và chi tiết.

● Doanh nghiệp tạo dựng được sự hiểu biết với các định chế tài chính trong và ngoài nước về giá trị doanh nghiệp. Các định chế tài chính dễ dàng liên hệ trao đổi khi cần thiết, thông tin trao đổi rõ ràng, kịp thời, thẳng thắn, đầy đủ và trung thực.

● Mức độ gia tăng chuyên viên phân tích theo dõi và phát hành báo cáo phân tích về doanh nghiệp; các báo cáo định giá trên thị trường phản ánh sát nhất với giá trị nội tại của doanh nghiệp nhờ công tác IR và thông tin từ doanh nghiệp chuẩn xác.

13.8 Xác định kết quả:

(a) Điểm đánh giá của một doanh nghiệp là điểm trung bình cộng từ đánh giá hợp lệ của tất cả các định chế tài chính.

(b) Top 3 doanh nghiệp niêm yết theo mỗi nhóm vốn hóa có điểm đánh giá cao nhất, có quan tâm đến Chương trình, cổ phiếu đang niêm yết và không có thông báo hủy niêm yết trong vòng 03 tháng (trừ trường hợp hủy niêm yết để chuyển sàn sang HOSE/HNX) tính đến ngày tổ chức buổi lễ vinh danh, sẽ được công nhận kết quả theo quy định tại Khoản 6.3 của Quy chế này.

(c) Trường hợp loại trừ: Doanh nghiệp xuất hiện mâu thuẫn lớn giữa các nhóm cổ đông/HĐQT/Ban điều hành, khủng hoảng IR, khủng hoảng truyền thông đã có các phương tiện truyền thông báo chí phản ánh và các vấn đề phát sinh trọng yếu khác tính đến ngày tổ chức buổi Lễ Vinh danh sẽ do Chương trình đánh giá và xác định theo từng trường hợp cụ thể.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

14.1 VAFE, FiLi, Vietstock, các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia Chương trình có trách nhiệm phối hợp triển khai theo đúng quy định pháp luật và các điều khoản của Quy chế này.

14.2 Doanh nghiệp niêm yết tham gia Chương trình nếu vi phạm Quy chế này, cũng như các quy định khác, có thể bị xem xét loại khỏi Chương trình hoặc bị loại khỏi danh sách công nhận hoặc bị tước Danh hiệu đã được công nhận.

14.3 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Mọi sửa đổi bổ sung nếu có cần được Hội đồng Bình chọn lên dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế và trình Ban lãnh đạo VAFE và Vietstock xem xét quyết định./.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN